Få 40% rabatt
🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Oklar motgång för Nanexas NEX-18 osannolik att hota PharmaShell som plattform

Publicerad 2021-09-27 09:21
NANEXA
-

Efter måttliga hudreaktioner på injektionsstället har Nanexa AB (ST:NANEXA) pausat fas I-studien med NEX-18 i väntan på utredning, samtidigt som studien redan visat på fördelaktig PK-profil. Utredningen kan visa allt från att biverkningarna är acceptabla, att studierna kan fortsätta med justerad formulering eller nytt injektionsställe, eller att NEX-18 måste läggas ner. Men den kommer sannolikt inte hota PharmaShell som plattform. Medan vi fortsätter se ett motiverat värde för NEX-20, PharmaShell och kassan på 9,20 SEK på 18-24 mån sikt kommer aktien vara under press tills bilden har klarnat, med kassan som en extrem referenspunkt för aktien på nedsidan.


Pausar rekryteringen till studien med NEX-18

Nanexas besked att man pausar rekryteringen till den pågående fas I-studien med NEX-18 efter måttliga hudreaktioner vid injektionsstället (på uppskattningsvis 2-4 patienter) reser en rad frågor som är svåra att besvara innan utredningen och hudbiopsierna är klara. De måttliga hudreaktionerna är allvarligare än de milda hudreaktioner som förekommer som biverkan hos Vidaza och utredningen ska bland annat försöka klargöra om det skett nekrosbildning (vilket också kan förekomma som följdverkan av de mildare biverkningarna hos Vidaza). En viktig ljuspunkt är dock att studien redan visat att NEX-18 har en fördelaktig farmakokinetisk (PK) profil, i linje med resultaten från de prekliniska studierna.


Brett spann av möjliga utfall från non-event till projektstopp

Även om det är vanskligt att spekulera i vad utredningen kan visa så finns flera olika utfall och möjliga vägar framåt. I bästa fall kan en samlad bedömning visa att biverkningarna bedöms som acceptabla med hänsyn till fördelarna med NEX-18. Det kan också bli aktuellt att fortsätta med en justerad formulering i fas Ib/II, alternativt med annan injektionsplats eller intramuskulärt istället för subkutant, vilket prekliniska tester visat borde ge samma PK-profil. Samtliga dessa alternativ kan förväntas vara förknippade med varierande grader av förseningar. Som sämst skulle testerna kunna visa på allvarlig nekrosbildning vilket i förlängningen skulle kunna innebära att man tvingas överge NEX-18.


Hög långsiktig potential trots otillräckligt underlag

Sannolikt är hudreaktionerna framförallt hänförliga till azacitidine vilket innebär att beskedet inte behöver kasta några tvivel över varken Nanexas projekt NEX-20 eller PharmaShell som plattform för partners. Med reservation för att underlaget för en seriös analys är otillräckligt innan hudreaktionerna är helt utredda, ser vi det som mest sannolikt att bolaget efter några månaders försening går vidare med en justerad formulering i fas Ib/II, vilket skulle innebära att den långsiktiga potentialen i caset är någorlunda intakt. Då vi beräknat det motiverade värdet av NEX-20, PharmaShell och kassan till 9,20 SEK (3,7+2,8+2,7) på 18-24 månaders sikt, ser vi fortsatt stöd för en betydande långsiktig potential i aktien. Men tills bilden har klarnat räknar vi med att aktien kommer vara under press med värdet av kassan på ca 2,70 SEK per aktie som en extrem referenspunkt för aktien på nedsidan.

NEX

Läs hela analysen här:

Senaste kommentarer

Laddar nästa artikel…
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.